ต้อนรับคณะกรรมการกำกับ ติดตาม ประเมินโครงการ 1 ตำบล 1 มหาวิทยาลัย ของเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา ภาคกลางตอนบน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านบริการวิชาการ การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีป้องกันประเทศ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

มหกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 ธ สถิตในดวงใจ ไทยนิรันดร์”

ปลัด อว. สุดปลื้ม ปิ

Read more

โครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพในสถานประกอบการ RMUTT Sky Expedition – Explore and Expand your Aviation Knowledge with BATC

‘นศ.การบิน’ ศิลปศาสต

Read more

ลงนามความร่วมมือทางวิชาการและวิจัย โครงการสนับสนุนการผลิตและแปรรูปกัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more