โครงการวิทยาศาสตร์นิทรรศน์

  สโมสรนักศึกษา คณะว

Read more

โครงการเสวนาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนรู้ในต่างประเทศ ในงานวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย

  ภาพถ่ายโดย: คณะวิท

Read more

โครงการบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “Pathogenic yeasts associated with insects and experimental waste management”

  สาขาวิชาชีววิทยา ค

Read more

งานแสดงนิทรรศการ และการประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ ๓ ในวันอังคารที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๘

  ผศ.ดร.วิชัย พยัคฆโ

Read more

โครงการแข่งขันทักษะวิชาการทางด้านคณิตศาสตร์ “ทักษะการคิดเลขเร็ว”

  สาขาวิชาคณิตศาสตร์

Read more