ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ เครื่องล้างหอยแครงและเครื่องคัดแยกหอยแครง

โดยกลุ่มนักศึกษา สาข

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY บริษัท. อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม

ตอนจุดเปลี่ยนของชีวิ

Read more