สาขาวิชาชีววิทยานำนักศึกษา ศึกษาความหลากหลายของสาหร่ายทะเลและการประยุกต์ใช้ในเศรษฐกิจ

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

พิธีเปิดโครงการคุณธรรมจริยธรรมนำชีวิตเพื่อเป็นบัณฑิตจิตอาสา

ดร.มรกต พุทธกาล รองค

Read more

โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์

ผศ.พรศักดิ์ ตระกูลชี

Read more

โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์และนักศึกษา ส

Read more

โครงการอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more