โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดความรู้ในการผลิตน้ำหมักชีวภาพจุลินทรีย์

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

โครงการการสร้างความเข้มแข็งให้กับหมู่บ้านสหกรณ์ หมู่ 3 ตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร แบบยั่งยืน ระยะที่ 3

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ และนักศึกษา

Read more

โครงการ Public Mild for Planet ณ วัดปัญญานันนทาราม เมื่อวันทีี 9 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE 2013

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more