คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ และนักศึกษา

Read more

โครงการ Public Mild for Planet ณ วัดปัญญานันนทาราม เมื่อวันทีี 9 พฤษภาคม 2556

อาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญเงินจากการประกวดผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ในงาน KIWIE 2013

รศ.ดร.สุวรินทร์ ปัทม

Read more

โครงการ “ที่ปรึกษานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ”

ภาพบรรยากาศ โครงการ

Read more

โครงการฝึกอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนสำหรับบุคลากรสายวิชาการ

โครงการฝึกอบรมการใช้

Read more