โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน วันที่ 6 ส.ค. 2559

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2016) วันที่ 4 ส.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพั

Read more

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษา 1/2559 วันที่ 4 ส.ค. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

ประชุมจัดทำแผ่นพับและวีดิทัศน์แนะนำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 2 ส.ค. 2559

คณะกรรมการจัดทำแผ่นพ

Read more

กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 สาขาวิชาชีววิทยา

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more