โครงการแนะแนวการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2560 วันที่ 10 ส.ค. 2559

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more

โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วันที่ 6 ส.ค. 2559

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากขี้แดดนาเกลือร่วมกับวัสดุเหลือทิ้งเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน วันที่ 6 ส.ค. 2559

ภาควิชาเคมี คณะวิทยา

Read more

การประกวดดาว-เดือน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 (Freshy Atomic Boy & Atomic Girl 2016) วันที่ 4 ส.ค. 2559

สโมสรนักศึกษา ฝ่ายพั

Read more