โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

คณะวิทยาศาสตร์และเทค

Read more

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา

  ภาพถ่ายโดย : คณะวิ

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตน้ำหมักชีวภาพสำหรับการบริโภคเพื่อการสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ

Read more

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมมือช่วยกันทำความสะอาด Big Cleaning Day

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ

Read more

โครงการปฏิบัติการ (Project Action Plan, PAP)

การประชุมเพื่อนำเสนอ

Read more