กิจกรรมเตรียมความพร้อมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางฟิสิกส์ประยุกต์ 21 ส.ค. 2559

งานสหกิจศึกษา คณะวิท

Read more

การสอบสมรรถนะวิชาชีพทางเคมี ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ภาควิชาเคมี วันที่ 11ส.ค. 2559

ภาควิชาเคมี จัดการสอ

Read more

พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เมื่อวันที่ 11 ส.ค. 2559

คณะผู้บริหาร คณาจารย

Read more