โครงการอบรมโปรแกรมประยุกต์เพื่อการบริหารสำนักงาน รุ่น 1 ระหว่างวันที่ 16-18 มิ.ย. 57

โครงการอบรมโปรแกรมปร

Read more

ประชุมการประกันคุณภาพการศึกษา มทร.ธัญบุรี

   รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ

Read more

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU”

  สำนักวิทยบริการและ

Read more

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่

Read more

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์

Read more