มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายวิชัย เพ็ชร์ทองคำ ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกสมาคมศิษย์เก่า มทร.ธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ประชุมจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตปราจีนบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ มุ่งสู่การนำเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) มาใช้ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระยะที่ 3

สำนักประกันคุณภาพการ

Read more

ประชุมคณะกรรมการศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19  ครั้งที่ 5/2563

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

ประชุมเตรียมการจัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more