โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มทร.” ครั้งที่ 5

รศ.ดร.กฤษณ์ชนม์  ภูม

Read more

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์ รัตนเดโช  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิในทางศิลปวิทยา สาขาวิศวกรรมศาสตร์

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ อาจารย์ปิยนาถ ศรีสมเพ็ชร ในโอกาสดำรงตำแหน่งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

นายวีระศักดิ์  วงษ์ส

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประกันคุณภาพสำหรับหน่วยงานสนับสนุน”

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more