ประชุมคณะกรรมการผู้ดูแลช่องทางการประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

เดลินิวส์สัมภาษณ์ ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์ อาจารย์สาขาออกแบบแฟชั่นและเครื่องแต่งกาย จับสีสันธรรมชาติใส่’ผืนผ้า’ เพิ่มความหลากหลายให้สิ่งทอ

ผศ.กรณัท สุขสวัสดิ์

Read more

โครงการ “การทบทวนและจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) ประจำปี 2563-2565” ระยะที่ 2

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

โครงการ “เพิ่มสมรรถนะและคุณภาพการบริการของพนักงานบริการ”  รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

ประชุมชี้แจง และลงนามสัญญารับทุน งบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more