อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ คุณสยาม โชคสว่างวงศ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์และคณะ

ผศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอา

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการถ่ายภาพเพื่องานประชาสัมพันธ์ด้วยสมาร์ทโฟน รุ่นที่ 1

ผศ.อภิชาติ  ไก่ฟ้า 

Read more

การประชุมสภามหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี ครั้งที่ 4/2563

การประชุมสภามหาวิทยา

Read more