โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและการอนุรักษ์พลังงาน

อาจารย์และนักศึกษา ส

Read more

โครงการอบรม “การจัดทำบัญชีครัวเรือน ด้วยซอฟต์แวร์ เพื่อการวางแผนทางการเงิน”

สาขาวิชาวิทยาการคอมพ

Read more

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านสหกิจศึกษา ครั้งที่ 2

คณาจารย์ เจ้าหน้าที่

Read more

นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ เข้าศึกษาดูงาน ณ ห้องปฏิบัติการ สอบเทียบเครื่องมือวัด

ดร.วรนุศย์ ทองพูล อา

Read more

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559)

  ภาควิชาเคมี ค

Read more