พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการใช้สื่อการสอนออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2555

ภาพบรรยากาศพิธีมอบโล

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ” เรื่อง การป้องกันอัคคีภัย ความเสี่ยง ความปลอดภัย ” เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม 2556

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management : KM) เมื่อวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556

  คณะวิทยาศาสตร์และเ

Read more

โครงการจริยธรรมนำทาง ชีวิตเบิกบาน การทำงานเป็นสุข” เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2556

  คณะวิทยศาสตร์และเท

Read more

ภาพบรรยากาศการเลือกตั้งกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ เืมื่อวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556

   ภาพบรรยากาศการเลื

Read more