พิธีมอบรางวัลการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด

Read more

โครงการประกวดโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นป

Read more

บรรยากาศการนำเสนอโครงงานวิจัยระดับอุดมศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บรรยากาศการนำเสนอโคร

Read more

รางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น ในโครงการสัมมนาสหกิจศึกษา เครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาภาคกลางตอนบน ประจำปี 2558

นักศึกษาคณะวิทยาศาสต

Read more

ประชุมปิดภาคการศึกษา 2/2557

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวั

Read more