นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 10 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ –

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 9 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ –

Read more

ผศ.ดร.เทอดเกียรติ ลิมปิทีปราการ มทร.ธัญบุรี นำเสนอผลการศึกษาโครงการพัฒนาเครือข่ายสถาบันวิชาการระบบขนส่งทางราง ระยะที่1 ” 3 เม.ย. 2561 “

ระบบราง – ผศ.ด

Read more

รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานกล่าวปิดโครงการ “Learning Express” 2 เม.ย. 2561

ปิดโครงการ – ร

Read more

รศ.ดร.อุษาพร เสวกวิ ผู้ช่วยอธิการบดี มทร. ธัญบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการหลักสูตร 2 เม.ย. 2561

จัดการหลักสูตร &#821

Read more