ภาพลงนามความร่วมมือ-ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรและนักศึกษาร่วมกัน

ร่วมมือ – รศ.ด

Read more

บรรยากาศการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ ทำบัตรประจำตัวนักศึกษา และการตรวจสุขภาพ 29 เม.ย.2561

ตรวจสุขภาพ – บ

Read more

ผศ.ดร.สิริแข พงษ์สวัสดิ์ รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 26 เม.ย. 2561

อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

Read more

นายพงศ์พิชญ์ ต่วนภูษา รองอธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ “เตรียมเข้าสู่ตำแหน่งของบุคลากรสายสนับสนุน” รุ่นที่ ๓ 26 เม.ย. 2561

เตรียมสู่สายสนับสนุน

Read more

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 26 เม.ย. 2561

เปิดโครงการ – รศ.ดร.

Read more