ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY เรื่องการบริการชุมชน โดย คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

   ภาพบรรยากาศการบัน

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY ช่วง นวัตกรรมสร้างอาชีพ เครื่องล้างหอยแครงและเครื่องคัดแยกหอยแครง

โดยกลุ่มนักศึกษา สาข

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY บริษัท. อาร์.เอ็น.เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด ช่วง ตอบโจทย์นวัตกรรม

ตอนจุดเปลี่ยนของชีวิ

Read more

ภาพบรรยากาศการบันทึกเทป รายการ INNOVATIVE VARIETY วันที่ 29 มีนาคม 2557 ช่วง4 นวัตกรรมสร้างชุมชน

  นวัตกรรมสร้างชุมชน

Read more