งานสัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงาน ปีการศึกษา 2555 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี เข้าร่วมงานสัมมนาสหกิจศึกษาและฝึกงาน
ปีการศึกษา 2555 สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ณ อาคารเรียน70ปีเกษตรปทุมธานี
เพื่อรับฟังการรายงานผลจากการไปสหกิจและฝึกงาน สถานประกอบการของนักศึกษา