ภาพบรรยากาศ นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ธัญบุรี  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันปัญหายาเสพติด หลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด จากสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ตั้งแต่วันที่ 12-21 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมอาคารสำนักงานคณบดี  ชั้น 3 ศูนย์รังสิต