การประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วันที่ 1 ตุลาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) จัดงานประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นก่อนการประชุมร่วม ๙ สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมรินลอุบล มทร.ธัญบุรี