พิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดร.วิสิทธิ์  ล้อธรรมจักร  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดการแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1,2และ 3 สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและศิลปะสิ่งทอ คณะศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อสรุปผลการเรียนการสอน เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555 ณ ลานหน้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี