โครงการศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555

คณะเทคโนโลยีการเกษตร จัดโครงการศักยภาพนักวิจัย ประจำปี 2555 “หัวข้อเรื่อง การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย และการนำเสนอผลการวิจัย” วันที่ 30-31 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 3  สำนักงานคณบดี