ประสานความร่วมมือ State Polytechnic of Jember, Indonesia

คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร เดินทางไปประเทศอินโดนีเซีย เพื่อประสานความร่วมมือทางวิชาการกับสถานศึกษา State Polytechnic of Jember และ Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya (UNTAG) ระหว่างวันที่ 1-5 สิงหาคม 2555 พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 1/2555