คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “รัชนี สตรีที่โลกจำ”

คณะศิลปกรรมศาสตร์ ภาควิชานาฎดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดการแสดงละครเวที เรื่อง “รัชนี สตรีที่โลกจำ” การนำเสนอเรื่องราวของหญิงโสเภณี ในมุมมองที่แตกต่างไปจากทัศนคติของบุคคลทั่วไปพร้อมกับการสอดแทรกคุณธรรม หลักธรรมคำสอนทางศาสนา ความรักของแม่ที่มีต่อลูก และการสะท้อนให้เห็นถึงผลกระทบที่เป็นปัญหาของสังคม โดยนำเสนอในรูปแบบละครพูดสลับการรำ ณ ห้องสุนทรวาทิน อาคารนาฎดุริยางคศิลป์ มทร.ธัญบุรี