มอบรางวัลแก่นักวิจัยจากโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี มอบรางวัลแก่นักวิจัยจากโครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 25555 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ธัญบุรี