โครงการประชุมสามัญวิชาการประจำปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มทร.ธัญบุรี เรื่อง AEC : การอุดมศึกษาไทย

สภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี จัดโครงการประชุมสามัญวิชาการประจำปี ของคณาจารย์และข้าราชการ บุคลากร มทร.ธัญบุรี เรื่อง AEC : การอุดมศึกษาไทย เพื่อเสนอรูปแบบการเปลี่ยนแปลงของมหาวิทยาลัยฯ ก่อนเข้าสู่ AEC โดยมีร้อยตำรวจเอก ดร.นิติภูมิ  นวรัตน์ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ณ ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี