ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

ประชุมสัมมนาอาจารย์แนะแนว 

แนะแนวการศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2555

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี