ภาพบรรยากาศ วันแม่แห่งชาติ วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2555 โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล