อบรมโครงการการจัดการความรู้แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

คณะเทคโนโลยีการเกษตร  จัดอบรมโครงการการจัดการความรู้ แนวคิดและกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ระหว่างวันที่ 7-8 สิงหาคม 2555   ณ  ห้องประชุมชั้น  3  อาคารสำนักงานคณบดี  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการทราบถึงแนวคิด และกระบวนการการวิจัยในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ