บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555

รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา บันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2555  ณ ห้องประชุมเมธาวี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ