ลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการศึกษาต่อ

รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี และรศ.ดร.ชนงกรณ์  กุณฑลบุตร  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการกับโรงเรียนในเครือสารสาสน์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนและการศึกษาต่อ ณ ห้องประชุม คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี