โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (The 3th Top Ten Innovation Awards)

โครงการอบรมเพื่อพัฒนานักวิจัยและประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ (The 3th Top Ten Innovation Awards) ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี