พิพิธพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบสายพันธุ์บัวให้กับทางโรงเรียนนายร้อย จปร.

พิพิธพันธ์บัวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ส่งมอบสายพันธุ์บัวให้กับทางโรงเรียนนายร้อย จปร.(เขาชะโงก จ.นครนายก) เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555