พิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555

ฯพณฯ พลเอกพิจิตร  กุลละวณิชย์  องคมนตรี เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเกียรติยศ “ระฆังทอง” (บุคคลแห่งปี) ครั้งที่ ๕ สาขานักพัฒนาองค์กรดีเด่น ประเภทข้าราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ แก่ รศ.ดร.นำยุทธ  สงค์ธนาพิทักษ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.)ธัญบุรี ณ หอปสระชุมใหญ่ กรมประชาสัมพันธ์