โครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3D

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา  ที่สอดคล้องกับบัณฑิตที่พึงประสงค์ 3D ในวันที่  14 กรกฎาคม 2555 โดยมีคณาจารย์   บุคลากร  และนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ทุกสาชาวิชา  เข้าร่วมโครงการ  เพื่อปลูกฝังและพัฒนาคุณธรรมที่จำเป็นในการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคม  ส่งเสริมให้นักศึกษาดำเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  และให้ความรู้การป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาและการป้องกันตัวในสถานการณ์ต่างๆ  ณ  ห้องประชุมรินลอุบล  มทร.ธัญบุรี