พิธีลงนามความร่วมมือกับ University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย

รศ.ดร.สุมนมาลย์ เนียมหลาง รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ Irjen Pol(p) Drs.Anton Setiadji,SH,MH อธิการบดี University of Bhayangkara Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และพัฒนางานวิจัยร่วมกัน วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมเภตรามาส คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี