พิธีเปิดโครงการนิทรรศการวัน Business Day 2567

บริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี จัดใหญ่ Business Day 2567

รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานเปิดโครงการ Business Day 2567 คณะบริหารธุรกิจ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ  ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ กล่าวรายงานการจัดโครงการ ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.กล้าหาญ ณ น่าน คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เผยว่า Business Day 2567 จัดขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติดำเนินกิจกรรม โดยอาศัยแนวคิดทางทฤษฎีที่เรียนมาประยุกต์ใช้ในทางปฏิบัติ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงาน แสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สามารถต่อยอดความคิดจากการเรียนรู้ตามแนวทางการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน และให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ทราบถึงหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะบริหารธุรกิจ รวมถึงแนวทางการประกอบอาชีพของสาขาวิชาต่าง ๆ ในการดำเนินงานครั้งนี้ ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม ได้แก่ กิจกรรมการประกวดบูธและการนำเสนอผลงานทางวิชาการ จำนวน 10 หลักสูตร การประกวดเขียนแผนธุรกิจ BA Young Startup 2024 จำนวน 9 ทีม การแข่งขันประกวดร้องเพลง BA  Singing Contest 2024 คณะบริหารธุรกิจ ได้ตระหนักถึงความจำเป็นในการเตรียมความพร้อมของการผลิตบัณฑิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและธุรกิจในอนาคตต่อไป

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี