การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษา และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการบริหารจัดการวิทยุสถาบันการศึกษา และการประชุมเครือข่ายวิทยุสถาบันการศึกษา ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้อง MEETING A ศูนย์นวัตกรรมและความรู้ มทร.ธัญบุรี ชั้น 7 ศูนย์การค้าบางซื่อจังชั่น กทม.

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี