พิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปีแก่นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ เพื่อเตรียมพร้อมการฝึกปฏิบัติการ

รศ.ดร.พูลสุข หิงคานนท์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในพิธีมอบหมวกและเข็มเลื่อนชั้นปี ให้กับนักศึกษาปี 2 เพื่อเตรียมพร้อมการออกฝึกปฏิบัติการกับสถานพยาบาลทั้งรัฐ และเอกชน และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับนักศึกษาและคณาจารย์ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี