ปลัดกระทรวงเปิดงาน เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี’67 ชูมหาวิทยาลัยนวัตกรรม “ขานรับนโยบาย อว.” จุดพลังเยาวชน ศึกษา ป.ตรี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (มทร.ธัญบุรี) จัดงาน “เปิดบ้านราชมงคลธัญบุรี 2567” โดยมีนายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมราชมงคล มทร.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ชูจุดเด่นเพื่อตอกย้ำมหาวิทยาลัยนวัตกรรมด้วยผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและจุดพลังแก่เยาวชน ในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรี พร้อมด้วยกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาและบริการวิชาการ

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มทร.ธัญบุรี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยได้จัดงานวิชาการราชมงคลธัญบุรี หรืองาน RMUTT Open House 2024 – เปิดประตูสู่ มทร.ธัญบุรี ในรูปแบบของกิจกรรมการเปิดบ้าน เพื่อแสดงผลงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่งประดิษฐ์ แสดงศักยภาพการจัดการศึกษา หลักสูตรการเรียนการสอน โดยทั้งหมดนี้อยู่บนฐานแนวคิดมหาวิทยาลัยนวัตกรรม ที่สร้างคุณค่า สู่สังคมและประเทศ ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดของทั้ง 12 คณะ และหน่วยงานภายใน มุ่งเน้นไปที่เรื่องราวของนวัตกรรม ที่มุ่งหมายสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม หรือ INNOVATIVE UNIVERSITY ภายใต้ 4 ยุทธศาสตร์สำคัญคือ (1) การเรียนรู้สู่การเป็นนวัตกรรม (2) การวิจัยเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม (3) การบริการวิชาการและเพิ่มคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรมด้วยนวัตกรรม และ (4) การบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง คุณครู อาจารย์แนะแนว และผู้สนใจทุกคนได้มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดประตูสู่ มทร.ธัญบุรี เพื่อสัมผัส ทดลองและเจาะลึกเกี่ยวกับการเรียนการสอน 12 คณะ โดยเฉพาะหลักสูตรที่รองรับอุตสาหกรรมสมัยใหม่ และอุตสาหกรรมในอนาคต นอกจากนี้ยังมีนำเสนอผลงานวิจัยนวัตกรรมในระดับนานาชาติ รวมทั้งมีโชว์สุดยอดกิจกรรม การแสดง และการประกวดของเหล่านักศึกษา ศิษย์เก่าและคณาจารย์ และยังมีมหกรรมสินค้าอาหารจาก Rmutt Walking Street

ตัวอย่างผลงานวิจัย นวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน เช่น (1) เครื่องมือวัดทางรถไฟขนาด 1 เมตร สำหรับวัดขนาดทางและระดับตามขวาง (2) รถตรวจการณ์ ทางรถไฟแบบอัตโนมัติ (3) นวัตกรรมแห่งพู่กันสีน้ำ-Innovation Brush Watercolor Painting (4) กรรมวิธีการผลิตเฟรนฟรายจากผงโปรตีนจิ้งหรีดเพื่อทดแทนการใช้มันฝรั่ง และ (5) นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีสารสกัดสเต็มเซลล์จากพืชสมุนไพรที่กักเก็บรูปแบบไมโคร/นาโนพาร์ทิเคิลเพื่อขับเคลื่อนโมเดล BCG โดยสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.rmutt.ac.th และ Facebook Fanpage: rmutt.official

ด้าน นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า กิจกรรม RMUTT Open House 2024 ถือเป็นกิจกรรมสำคัญอย่างหนึ่งในด้านวิชาการ และสอดรับกับแนวนโยบายสำคัญหนึ่งของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยเฉพาะการมุ่งสู่มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม ของ มทร.ธัญบุรี ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นดังกล่าวนี้นับเป็นประโยชน์ด้านวิชาการ ที่จะได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงถึงความก้าวหน้าในการพัฒนาและขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย ทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ส่งเสริมความคิด เพื่อการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย แนะนำหลักสูตร การเรียนการสอน ที่จะทำให้เห็นภาพ และเห็นเป้าหมายของตนเองในอนาคต เกี่ยวกับการเลือกศึกษาต่อในสาขาวิชาที่ต้องการ และการประกอบอาชีพ ซึ่งจะช่วยให้ได้คำตอบและมองเห็นโอกาสต่อไป.

นอกจากนี้ ภายในงาน รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลแก่สถานศึกษาเครือข่ายในระดับมัธยมศึกษา และอาชีวศึกษา  ที่สนับสนุนและมีความร่วมมือด้านการจัดการเรียนการสอน มทร.ธัญบุรี เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนสู่ความเป็นเลิศและยั่งยืน รวม 20 สถานศึกษา และยังร่วมมอบรางวัลเพื่อรับรองคุณภาพให้กับคณะบริหารธุรกิจ ทั้ง 9 หลักสูตร ที่มีผลการประเมินระดับดีเยี่ยม และเป็นคณะแรกของประเทศไทยที่เข้ารับการตรวจประเมินในระดับหลักสูตรที่เปิดทำการเรียนการสอน โดยมี Dr.Maurice Kenneth Dimmock จาก Accreditation Service for International Colleges and University (ASIC), UKประธานในพิธีมอบรางวัล หลักสูตรที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ทั้ง 9 หลักสูตร ได้แก่ 1. B.B.A. (Marketing) 2. B.B.A. (Management) 3. B.B.A. (Business Computer) 4. B.B.A. (Finance) 5. B.B.A. (International Business Administration) 6. B.B.A. (Logistic ana Supply Chain Management) 7. B.ACC. 8. B.Econ. 9. B.B.A. (International Program)  และได้มอบรางวัลพิเศษทั้ง 2 รางวัล คือ 1. Entrepreneurship and Innovation 2. Research and Development Capacity Building โดยผู้ตรวจประเมินได้มีการประเมินมาตรฐานหลักสูตร การตรวจสอบความพร้อมด้านการจัดการเรียนการสอน เครื่องมือ อุปกรณ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ตลอดจนทิศทางและการดำเนินนโยบายด้านต่างๆของคณะ โดยใช้การประเมินตามมาตรฐานของASIC ถือเป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับ มาตรฐานการจัดการศึกษาของคณะในระดับสากล เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้เรียน สถานประกอบการ และภาคธุรกิจ ในการขับเคลื่อนสถาบันการศึกษาเพื่อ สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างทุนมนุษย์เพื่อรับใช้สังคมต่อไป

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี