ต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  พร้อมผู้บริหาร ให้การต้อนรับ นายภาสกร บุญญลักษม์  ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  ในการประชุมหารือข้อราชการ การขับเคลื่อน การพัฒนา ตามนโยบายของรัฐบาล และจังหวัดปทุมธานี โดยมี นายนภาเดช เกลียวศิริกุล  นายอำเภอธัญบุรี และหน่วยราชการในอำเภอธัญบุรีร่วมประชุม วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี