แสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ ที่สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีมติอนุมัติการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 11 ราย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2566

 

ที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่งที่ ได้รับแต่งตั้ง สาขาวิชาที่ได้รับแต่งตั้ง สังกัด
1 ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์  แสงประดิษฐ์ รศ. วิศวกรรมเกษตรและจักรกลเกษตร / อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
2 ผศ.สิลัง สุพวงแก้ว รศ. ประยุกต์ศิลป์ / อนุสาขาวิชาเครื่องลงรัก คณะศิลปกรรมศาสตร์
3 นางสาวอชิตา  เทพสถิตย์ ผศ. ออกแบบพาณิชย์ศิลป์ /     อนุสาขาวิชาออกแบบ      นิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
4 นางสาวบุญญาพร  บุญศรี ผศ. ออกแบบตกแต่ง /อนุสาขาวิชาออกแบบจัดสวน คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5 ดร.ลลิตา  ศิริวัฒนานนท์ ผศ. คหกรรมศาสตร์ / อนุสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
6 นางสาวปิยะภรณ์  จิตรเอก ผศ. พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
7 ดร.ศิปภา  ภุมมารักษ์ ผศ. พยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์
8 ดร.นรรจพร  เรืองไพศาล ผศ. วิศวกรรมสิ่งทอ คณะวิศวกรรมศาสตร์
9 นายเฉลิมศักดิ์  ถาวรวัตร์ ผศ. วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
10 ดร.วงศา  วรารักษ์สัจจะ ผศ. วิศวกรรมโยธา / อนุสาขาวิชาวิศวกรรมโครงสร้าง คณะวิศวกรรมศาสตร์
11 ดร.ธนะรัตน์  ธนากิจเจริญสุข ผศ. การศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ออกแบบและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี