พิธีเปิดงาน เปิดตำนานปี่พาทย์มอญ จังหวัดปทุมธานี

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายอดิเทพ กมลเวชช์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เนื่องในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดงาน เปิดตำนานปี่พาทย์มอญ จังหวัดปทุมธานี จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี และคณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี โดยมี ผศ.ดร.มาโนช บุญทองเล็ก คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ร่วมในพิธี วันที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรามราฆพ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี