แสดงความยินดีกับผู้ได้รับการรับรองมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการประชุมครั้งที่ 8/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 มีมติพิจารณารับรองการประเมินมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework : RMUTT-PSF) จำนวน 4 ราย

ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework :RMUTT-PSF) ระดับที่ ๓ (RMUTT-PSF III) จำนวน ๓ ราย ได้แก่

๑. รองศาสตราจารย์ ดร.อรวัลภ์ อุปถัมภานนท์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายฝน บูชา คณะศิลปศาสตร์

๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภาภัทร อัครางกูร คณะบริหารธุรกิจ

ผู้ได้รับการรับรองตามมาตรฐานอาจารย์ด้านการเรียนการสอนมืออาชีพมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (Rajamangala University of Technology Thanyaburi Professional Standards Framework :RMUTT-PSF) ระดับที่ ๒ (RMUTT-PSF II) จำนวน ๑ ราย ได้แก่

อาจารย์วริษฐา คณะบริหารธุรกิจ คงเขียว

 

ออกแบบและเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี