การประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565

นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดี พร้อมกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแสดงความยินดีกับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ผ่านการประเมินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx 200 รุ่นที่ 10 พ.ศ. 2565 และคณะบริหารธุรกิจ ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น (Screening) จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมมังคลอุบล มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี