พิธีลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  และ Assoc.Prof.Dr.Khoune Sackbouavong อธิการบดีมหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ งานวิจัย ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถทางวิชาการ เพิ่มศักยภาพของอาจารย์ และนักศึกษา โดยมี นายวีระศักดิ์  วงษ์สมบัติ  นายกสภามหาวิทยาลัย ร่วมในพิธี วันที่ 22 กันยายน 2566  ณ บริษัท คลีนฟาร์ม จำกัด ต.หนองหัวโพ อ.หนองแซง จ.สระบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี