พิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Workshop 2023

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ICT Workshop 2023 โดย มทร.ธัญบุรี ร่วมกับ Hokkaido Information University ประเทศญี่ปุ่น เพื่อมุ่งเน้นทักษะด้านเทคนิคการออกแบบเว็บไซต์ขั้นสูง เทคนิคการผลิตภาพยนตร์สั้น การโปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นสูงและการบริหารธุรกิจ รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและฝึกฝนทักษะการทำงานร่วมกันเป็นทีม วันที่ 18 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมสงค์ธนาพิทักษ์ มทร.ธัญบุรี

โครงการพิเศษระหว่างประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น กิจกรรมในโครงการนี้ได้รับการประสานงานและขับเคลื่อนโดย Hokkaido Information University (HIU) ประเทศญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT) ประเทศไทย กิจกรรมภายใต้โครงการความร่วมมือดังกล่าวได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2011 จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลา 12 ปี

โดยวัตถุประสงค์ของกิจกรรมจะมุ่งส่งเสริมการพัฒนาทักษะและการสร้างสรรค์ผลงานนักศึกษา ภายใต้คำแนะนำของคณะกรรรมการแต่ละโปรแกรมทั้ง 2 ประเทศ ประกอบด้วย โปรแกรมการประกวดและออกแบบเว็บไซต์ (International Web Design Contest: iWDC), โปรแกรมการประกวดภาพยนตร์สั้น (International Shot Film Contest: iSFC), โปรแกรมการประกวดการเขียนโปรแกรม (International Computer Programming Contest: iCPC) และ โปรแกรมการประกวดแบบจำลองธุรกิจ (International Business Domain Program : iBDP)

ในปีนี้จัดกิจกรรม workshop 1 ที่ประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 5 กันยายน 2566 และ        จัดกิจกรรม workshop 2 ที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ 10 – 18 กันยายน 2566 โดยมีนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (RMUTT)  เข้าร่วมโครงการในแต่ละโปรแกรม จำนวน 7 คณะ และนักศึกษาตัวแทนจากประเทศไทยได้รับรางวัลจากโครงการดังกล่าว จำนวน 6 รางวัล 7 รายการ ประกอบด้วย

 

  1. โครงการประกวดการออกแบบเว็บไซต์ (iWDC) ได้รับรางวัล
    • รางวัลที่ 1 นายปัญจพล บานเพียร ชื่อผลงาน Craft in Cart

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

  • รางวัลที่ 2 นางสาวพลาพร คำเงิน ชื่อผลงาน Fruit Juice

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.3 รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล คือ

1.3.1 นางสาวกชนิภา อุ่นสุพรรณ์  ชื่อผลงาน LAMOON

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

1.3.2 นายภูริวัจน์ ยงค์ไสว ชื่อผลงาน OMOCHAYA

นักศึกษาคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

 

  1. โครงการประกวดภาพยนตร์สั้น (iSFC)

ได้รับรางวัลชมเชย นั่นคือ

  • นายอภิวิศว์ ทับไทร และนางสาวปิยะฉัตร สมบูรณ์ ชื่อผลงาน Oblivios

นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

  1. โครงการประกวดการเขียนโปรแกรม (iCPC)

นักศึกษาไทยได้รับรางวัล

3.1 รางวัลที่ 1 นายกริชฤทธิ์ ศรีคำ ชื่อผลงาน Airme Application and Airme Dust Meter นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์

3.2 รางวัลที่ 3 นายสหรัฐ ชนะชัย ชื่อผลงาน Research Billing

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี