มอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านค้าที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร

รศ.ดร.สมหมาย  ผิวสอาด  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้แก่ร้านค้าโรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสุขาภิบาลอาหาร ระดับดีมาก กับป้าย Clean Food Good Taste อาหารสะอาด รสชาติอร่อย จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี กระทรวงสาธารณสุข โดยมีนางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยด้านอาหารและศูนย์อาหาร และ ผศ.อิทธิพล โพธิพันธุ์ รองอธิการบดี ร่วมพิธีวันที่ 18 กันยายน 2566 ณ โรงอาหารกลาง มทร.ธัญบุรี

 

ภาพ ข่าว และเผยแพร่โดย : กองประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี